CAMS je modul za olakšano sakupljanje podataka povezanih sa problemima koji se tiču materijala, napredovanja proizvodnje i performansi mašina. CATS je, međutim, u stanju da pregleda sirove tkanike i/ili gotove tkanine i to u realnom vremenu sa ciljem kontrole kvaliteta komada tkanine u skladu sa konfigurisanim pravilima. Na kraju, Održavanje Pogona upravlja aktivnostima planiranog i neplaniranog održavanja raspoloživih resursa, uz beleženje dotičnih aktivnosti i odgovarajućih troškova. Svi ovi moduli mogu da preuzimaju podatke direktno sa mašinskih kompjutera korišćenjem IOT-a (Internet of Things) koji je kreiran u proizvodnom okruženju.